In Seong Hwang (7d) vs Xiaochuan You (1d)

(;AP[MultiGo:4.2.1]SZ[19]GN[Irish Open 2006 Round 3]EV[Irish Open 2006 Round 3] RO[163]DT[11 Mar 2006]PC[Dublin]PB[Jug Seong Hwang]BR[7D]PW[Xiaochuan You]WR[1D] KM[6.5]RE[B+R]MULTIGOGM[1] ;B[qd];W[dp];B[pq];W[dc];B[de];W[ce];B[cf];W[cd];B[fq];W[dj];B[cn];W[fp];B[gp];W[fo] ;B[eq];W[dq];B[dm];W[co];B[bo];W[bp];B[do];W[cp];B[fm];W[gn];B[hp];W[en];B[em];W[dn] ;B[fn];W[eo];B[go];W[cm];B[cl];W[bn];B[bm];W[cg];B[bf];W[df];B[dg];W[ef];B[ch];W[eg] ;B[dh];W[eh];B[cn];W[ao];B[ei];W[fi];B[ej];W[fj];B[ek];W[jd];B[lc];W[jc];B[le];W[kf] ;B[jg];W[kg];B[ji];W[jf];B[ig];W[mc];B[md];W[nc];B[mb];W[nb];B[oe];W[qc];B[rc];W[pd] ;B[pc];W[od];B[pe];W[nd];B[ne];W[qb];B[re];W[pb];B[hf];W[gh];B[hd];W[mf];B[me];W[qf] ;B[qe];W[li];B[ni];W[mj];B[nj];W[jj];B[ij];W[jk];B[ik];W[pk];B[nk];W[pi];B[lk];W[ki] ;B[jl];W[ii];B[jh];W[kl];B[hi];W[jm];B[il];W[kk];B[km];W[lm];B[kn];W[ll];B[ln];W[nm] ;B[ol];W[mn];B[pl];W[ql];B[qm];W[qj];B[rl];W[rk];B[qk];W[ng];B[og];W[ql];B[fd];W[be] ;B[bg];W[ed];B[qk];W[oh];B[nh];W[pg];B[mg];W[of];B[nf];W[lg];B[og];W[qh];B[pf];W[ql] ;B[fe];W[ee];B[qk];W[lo];B[jn];W[ql];B[kh];W[lh];B[qk];W[jo];B[ko];W[kp];B[in];W[mo] ;B[ri];W[ql];B[rm];W[rh];B[rf];W[oi];B[oj];W[qg];B[sh])

Powered by Wordpress. Theme design by Niall Tuohy © 2024